Управлението на отпадъците спомага за поддържането на градовете чисти и опазване на околната среда, както и на хората от разпространението на болести. Събирането на отпадъци обаче и тяхното почистване правят служителите в общинските услуги за градско почистване податливи на професионални заболявания. Поради продължаващата COVID-19 пандемия, особено сега повече от всякога, работещите в градското почистване се считат за хора на първа линия по отношение на излагането на опасности. Въпреки, че нуждите от здраве и безопасност на работещите в общинското и градско почистване (MUC) са добре определени в международните изследвания, обучението за тези служители е ограничено и не регулярно.

Проектът Обучението за здраве на MUC има за цел да подобри здравето и благосъстоянието на работещите в общинското и градско почистване чрез разработване на програма, насочена към осведомеността за риска и разширяване на знанията им по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа. MUC – обучение за здраве е тригодишен проект (01/11/2020 – 31/10/2023), финансиран по програма “ЕРАЗЪМ+” на Европейския съюз. Консорциумът по проекта включва общини и организации от 5 европейски страни: Агенцията за икономическо развитие – Варна (България), Центъра за социални иновации (Кипър), Атинската Агенция за управление на развитието и дестинацията (Гърция), Института “Пролепсис” (Гърция), Общината в Андрано (Италия), и IKM Pro Sakowska, Michalowska, Lyszkiewicz събирателно дружество (Полша).

През октомври 2021 г. консорциумът по проекта постигна картографиране на нуждите и пропуските в областта на здравословните и безопасни условия на работното място (ЗБУ), приключило с обширно проучване, което беше извършено на равнище ЕС. В страните от консорциума бяха проведени и обсъждания с фокус групи на MUC, техни представители и контролни органи. Завършването на това проучване е важно постижение за партньорите от консорциума, тъй като резултатите от него ще допринесат значително за изпълнението на целите на проекта за увеличаване на знанията, уменията и компетенциите на MUC, помагащи им да идентифицират и контролират професионалните опасности, да мотивират участието си и да създават култура на безопасност.

“Работещите в общинското и градско почистване са от високорискова група тъй като са изложени по време на работата си на инфекциозни заболявания като различни форми на хепатит. В съчетание с липсата на адекватни възможности за обучение относно здравето и безопасността при работа, правят програмата „MUC-обучението за здраве“ да има решаващо значение.”, казва проф. Атина Линос, председател на Института Пролепсис.

Резултатите от проучванията показаха, че обучението по проблемите на ЗБУ за MUC е оскъдно. MUC изглежда да имат малко познания за правилните принципи и практики на ЗБУ въпреки, че те са отговорни за почистването в общините. Липсата на осведоменост относно ЗБУ са свързани с висок брой наранявания и професионални злополуки сред MUC. Както бе заявено по време на обсъжданията на фокус групите, ЗБУ представлява основен въпрос, който поражда загриженост за тях. Въпреки това, дори когато съществува съответно обучение, сред MUC се наблюдават ниски нива на мотивация и интерес за участие поради съдържанието на курса, което обикновено е теоретично и научно, а не практическо.

Констатациите от проучванията подчертаха необходимост от организиране на обучение по ЗБУ за MUC в страните на партньорите на консорциума. Предоставянето на иновативно обучение по ЗБУ, съобразено с нуждите на MUC, не само ще повлияе по положителен начин на тяхното здраве и благополучие, но и ще даде нова перспектива за защитата на общественото здраве.

За да научите повече за резултатите от направени досега проучвания по проекта, можете да кликнете тук, за достъп до първия Бюлетин на проекта и друга актуална информация.

В момента организациите на партньорите по проекта „MUC – Обучение за здраве“ работят за разработването на обучителен материал, който ще запълни гореспоменатите пропуски и ще допринесе за подобряване на ЗБУ за MUC по време на тяхната работа. Разработеният в рамките на проекта материал ще бъде достъпен безплатно чрез платформата за електронно обучение на проекта, достъпна от уебсайта на проекта.