Допустими кандидати – юридически лица ( МСП, бизнес асоциации, университети) . С  предимство ще бъдат финансирани проекти на   малки и средни предприятия  (МСП) и кластери от  кандидати, които  демонстрират европейска принадена стойност и висок потенциал за пазарно  мултиплициране.
Финансиране: до 50% от стойността на проекта.
Продължителност на проектите:  до3 години.
Сума за разпределение по схемата:   30 милиона евро, в рамките на която се очаква да бъдат   финансирани около 40 проектни предложения.
Област на дейност на проектите:   рециклиране на материалите (по-добри сортировъчни процеси, иновативни рециклирани продукти), устойчиви сгради (иновативни строителни процеси и продукти),  процеси  в   хранителната индустрия и производство на напитки (намаляване на отпадъците, рециклиране и  възстановяване), „зелен” бизнес & покупки.Текстът на поканата за представяне на предложения  на български език може да бъде изтеглена от регистрирани потребители  от тук.
Въпроси и отговори  в превод на български език по време на   проведения  Информационен ден  в Брюксел на 20.04.09 г. може да бъде изтеглено от регистрирани потребители от тук.