Municipality Urban Cleaners (MUC)

Здраве и безопасност на работещите в общинското и градско почистване, за по-добро качество на живот и благополучие

Този проект има за цел да подобри здравето и безопасността на работещите в общинското и градското почистване (Municipal Urban Cleaners – MUC). Основната целева група на проекта MUC за обучение за здраве включва работещите в сферата на почистването и техните представители, органите за контрол и работодателите. В допълнение проектът ще се стреми да достигне до свързаните с проблемите на чистотата изследователи, учени и политици.

Конкретните цели са:

  1. Разработване на интерактивна програма за обучение, отразяваща специфичните нужди на работещите в сферата на почистването и техните ръководители.

  2. Повишаване знанията, уменията и компетенциите на работещите в почистването с цел идентифициране и контрол на професионалните опасности, мотивиране на участието и изграждане на умения и културата на безопасност.

  3. Оценка на ефективността на иновативна образователна практика в областта на здравето и безопасността, съобразена с MUC.

  4. Създаване на комуникационни канали за докладване на опасности така, че работещите да знаят с кого да се свържат и как да предотвратят потенциална авария.

  5. Въздействане на ПОО и образователните системи при адаптиране на промените в академичните учебни програми за специалисти по здраве и безопасност.

Интелектуални Продукти (IOs)

Интелектуален Продукт 1
Концептуална рамка – Въпроси, свързани със здравето и безопасността сред работещите в общинското и градско почистване (MUC) – ръководство за развитието на обучението.

Интелектуален Продукт 2
Методика на учебната програма за обучение.

Интелектуален Продукт 3
Платформа за онлайн обучение – Обучение за здраве и безопасност на труда на работещите в общинското и градско почистване.

Интелектуален Продукт 4
Ръководство за доставчици на ПОО и академични институции

Научете повече от нашия бюлетин

Стартира
01-09-2020

Завършва
31-08-2023

Проект 020-1-EL01-KA202-079057 – Municipality Urban Cleaners (MUC).
Финансиран от националната гръцка агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.muc-trainingforhealth.eu


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект Municipality Urban Cleaners се състои от следните партьори:

Атинска Агенция за Разработка и Управление (Гърция) / Водещ партньор
Атинската агенция за развитие и управление на дестинациите (ADDMA) подкрепя продължаващото развитие на Атина като съвременна европейска столица чрез проектиране, планиране и осъществяване на широк спектър от проекти и действия повсеместно на територията на столицата.

ADDMA играе основна роля в подкрепата на град Атина да изпълни своя амбициозен 10-годишен стратегически план. Този план, известен като Атинският проект, отговаря на пълния с предизвикателства икономически климат от последните години, като се фокусира върху човешкия капитал на града и сектора на търговията. Успоредно с това ADDMA осъществява действия, насочени към социалното сближаване и инвестира в мерки за насърчаване на градската устойчивост.

Институт за Превантивна Медицина, Околна Среда и Професионално Здраве – Пролепсис (Гърция)
Институтът по превантивна медицина, околна среда и професионално здраве – Prolepsis е неправителствена организация, активна в областта на медицинските изследвания, на промоцията на здравето, на екологичното и професионалното здраве, от 1990 г.

Организацията силно подкрепя убеждението, че здравето е основно, не подлежащо на договаряне и неотменимо право за всяко човешко същество

Център за Социална Иновация (Кипър)
Екип от професионалисти с над 50 години колективен опит в областта на образованието, рационализацията на системите, информационните и комуникационните технологии, предприемачеството, социалните иновации, глобалния здравен процес – науките за живота, съдебната намеса за бизнеса, младежкото развитие и мотивацията, и прегрупиране на ресурсите в съответствие с целите и задачите.

Sakowska, Michalowska, Lyszkiewicz spolka jawna (Полша)
Стартъп организация предлагаща услуги в сферата на счетоводството и здравното и социално подпомагане.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Община Андрано (Италия)
Андра̀но е малко градче и община в Южна Италия, провинция Лече, регион Пулия. Разположено е на 110 m надморска височина. Населението на общината е около 5000 души.

Последни Новини от Проекта

Разработване на модерна, съобразена с нуждите програма за обучение в контекста на европейския проект MUC - Обучение за здраве
29 април 2022

Управлението на отпадъците спомага за поддържането на градовете чисти и опазване на околната среда, както и на хората от разпространението на болести. Събирането на отпадъци обаче и тяхното почистване правят служителите в общинските услуги за градско почистване податливи на професионални ... Прочети
#Проекти #Trainers