Като част от планираните дейности по  проект TeamMate 360 за оценка на уменията на мениджъри на екипи работещи вируално (т.е. от разстояние) през м. януари-март, 2017г.  бе разработена скала, в която са описани  шест основни умения. Тези основни умения включват: Планиране на екип, Ръководство на екип, Комуникация в екип, Работа като екип, Представяне на  екип и Използване на технологии. Всяко основно умение включва  набор от четири специфични умения, което прави  общо 24 специфични умения. От своя страна всяко специфично умение се състои от набор от три поведения,  т.е. при оценката ще се наблюдават общо  72 поведения.

Диагностичната оценка се  основава на честотата, която  ръководителя/мениджъра  на виртуалния екип  (Р/МВТ) показва при  всяко поведение, използвайки  Ликертова скала. Проучването за оценка ще бъде извършено от Р/МВТ и членовете на техния екип  на следващия етап от  реализиране на проекта. Полученият анализ ще включва описателен доклад за всяко основно и специфично умение, както и набор от 24 предложения за развитие.

Основните умения, специфичните умения и твърденията за поведение се основават на преглед на най-новите научни статии, направен от партньорите по проект TeamMate. Те  са базирани също  на  съществуващите  Националните професионални  стандарти   във Великобритания и на  Британския институт за професионалната квалификация в управлението и ръководството.

Ръководители и членове на екипи – работещи от разстояние, може да заявят намерение за  включване в  проекта и провеждане на  диагностична оценка.

Повече информация за проекта тук.