AsviLoc Plus

Aгенции подкрепящи ползата от иновативни системи в регионалните и местни икономики

Проектът AsviLoc+ е продължение на резултатите и опита на регионите в RPIA 2000-06 по проект AsviLoc (ANNP CBC). Дейността в посока на иновационните системи е дългосрочно усилие от последователни експерименти. Регионите развиващи се успешно са ангажирани с дългосрочни политики, които въвеждат елементи, насърчаващи обща визия към иновациите като фактор за регионалното развитие. Агенциите за регионално развитие могат да действат като посредник, улеснявайки връзката между действащи организации , които изразяват нужда от иновации, доставчиците на иновационни услуги и институциите, натоварени с планирането на политиките в подкрепа на иновациите.

Основните цели на проекта са: да допринесе за изграждането на транснационална система за иновации; да разшири ролята на Агенциите за регионално развитие при подпомагане на регионалната иновационна система; да сподели и да извлече полза от поуките от RPIAs на ЕС.

Дейностите по проекта са: местни и транснационални мрежи; създаване на регионални лаборатории, които предвиждат обмен на знания и опит между основните иновационни участници; организиране обмен и специализирано обучение за подпомагане на персонала на Агенциите за регионално развитие (АРР); осъществяване на пилотни действия за тестване на иновационни услуги за малки и средни предприятия и техните представители; планирани интегрирани семинари включващи вземащите решения в областта на иновациите и иновациите ключови участници; изготвянето на меморандум за разбирателство от АРР, за адресиране до европейските политици, отговорни за изготвянето на политиките за периода 2013/2020г.; изготвяне на План за действие за иновации на Агенциите за регионално развитие за 2015г.

Крайните продукти от проекта включват: създадени постоянни източници на информация; пилотни иновативни услуги; транснационални и регионални мрежи, включително механизъм за координация за иновации приятелски рамка принос.

Очаквани резултати: нови информационни и комуникационни инструменти, разработени за управление на иновациионните знания; средства за обучение, приети за подобряване управлението на знанията и за повишаване осведомеността за управлението на процеса за иновациите; създаване на регионални мрежи за иновационен подход и политики; създаване на транснационална мрежа, включително и на механизъм за координация на благоприятстваща иновациите рамка.

Стартира
01-04-2009

Завършва
31-03-2012

Проект SEE/A/399/1.3/X AsviLoc plus
Финансиран от програма Югоизточна Европа


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект AsviLoc Plus се състои от следните партьори:

Svim – Sviluppo Marche SpA (Lead Partner)
The Svim contributes to the development of the economy of the Marche region, supporting the Public Administration activities, in close collaboration with the economic forces at work in it, through the development of local, European and international perspective of support to ‘youth employment and promoting generational change, in compliance with the regional planning guidelines

Consortium for the Development of Polesine
The Consortium for Development of Polesine has been established in 1963 promoted by the Province of Rovigo, the Chamber of Commerce and all the Municipalities of the Province of Rovigo. Territorial Agency for programming, coordination and animator of the social and economic development, it operates as Agency for the development of the territory of the province of Rovigo (Southern area of the Veneto Region).

Informest
Informest was founded in 1991, a period of renewal and of openness with respect to Eastern Europe following the fall of the Berlin Wall. Informest was established under Italian Law 9/1/91 n.19, with the objective of promoting economic development and internationalization processes.

AWS – Austria Wirtschaftsservice
The Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) is the Austrian federal promotional bank and is 100% owned by the Federal Republic of Austria. The Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) and the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT) act as owner representatives.

Varna Economic Development Agency
Varna Economic Development Agency (VEDA) is a not-for-profit, non-governmental association, registered to operate in public benefit. It is located on the territory of Varna District in Bulgaria, East Europe.The agency was established in 1997 under the joint program of Varna Municipality and USAID to assist the advancement of regional economic development. Since 1998 VEDA is a member of the network of the Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centers (BARDA).

ANATOLIKI
ANATOLIKI sa – Development Agency was set up as Societe Anonyme, according to article 274 paragraph 1b of the presidential decree 323/89, to act as a Center for the Development of Human Resource and the Strengthening of the Local Economy in the wider area of Eastern Thessaloniki.

Regional Development Agency of Rodopi (ANRO)
Rodopi Development is a Joint-Stock Company LOCAL AUTHORITY (Local Authority Enterprise according to the 3rd article of 252 Law 3463/2006 “New Municipal and Community code”). It was founded in 1992.

The south transdanubian regional innovation agency nonprofit ltd.
Based on its achievements in the field of regional innovation, the South Transdanubian Regional Development Agency (STRDA) – in collaboration with other innovation support organisations – established the Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (STRIA) in 2008.

North-East Regional Development Agency (ADRNORDEST)
RDA is a generator of economic and social development in the North-East Region. RDA develops strategies, attracts resources, identifies and implements financing programmes and offers services for stimulating sustainable economic development, partnerships and entrepreneurial spirit.

Regional Development Agency North West
Regional Development Agency (RDA) Northwest is an independent regional organization, established under Law 151/1998 (regional development law, later repealed by Law 315/2004), Decision no. 4 / 16.12.1998 of the Regional Development Council of Region North-West as a public body with legal personality, acting on specific areas of regional development.

Regional Development Agency Celje (RDA Celje)
Provide a comprehensive organizational development – technical and financial support for the development startup Savinjska region and become the central information – development hub and generator umbrella of regional sectoral and cross-sectoral projects.

Istrian Development Agency Ltd. (IDA)
The Istrian Development Agency (IDA) Ltd. is the first regional, and one of the leading Croatian development agencies. It was established on 14 December 1999 as an operational body entrusted with the implementation of development programmes of the Region of Istria and the Istria 21 Development Consortium. Registered with the Commercial Court in Rijeka on 29 May 2000, it became operational on 1 June 2000.

Development Agency Vukovar-Srijem Country Ltd. (HRAST)
HRAST operates as „One stop service center“ which assists foreign and indigenous investors in establishing or expanding their businesses – at every stage of the process.

Други проекти по Програма Югоизточна Европа