Bluesprout

Устойчиви Практики за Сини Предприемачи

Неимоверното нарастване на възможностите за разтеж в синия сектор изисква адекватна и образована работна сила, която ще има способността и знанието да използва и прилага най-новите технологии, инструменти и оборудване, запълвайки редица пропуски, които често се наблюдават. Здравословната околна среда и висококачествените услуги ще направят крайбрежните зони по-привлекателни за морски туризъм и спорт. Затова трябва да се представят конкретни стратегии, основаващи се на иновативни и привлекателни политики и продукти, за да се обхване потенциалът на морските туристи в нисък сезон.

Този проект има за цел да обучи както нови, така и вече активни префисионалисти в една „синьо ориентирана“ система за управление, която прилага най-добрите практики за устойчивост в морския бизнес. Цялостният сектор на туризма и по-специално морският, страдащ от недостинг на умения(което представлява реален риск за заетостта в сектора) би се възползвал от нови квалифицирани хора, способни да предложат нови пакети за устойчив туризъм и услуги, насърчаващи едновременно по-устойчиво туристическо поведение.

Цели на проекта
Общата цел на проекта е да се стимулират компетенциите на предприемачите, да се подобрят техните услуги и да се подкрепи тяхната конкурентноспособност в морския сектор на равнище ЕС и по специфично:

  • SO1: Подобряване на институционалната екосистема за идентифициране на най-добрите практики и възпроизводими модели.
  • SO2: Обучение на обучителите с цел подпомагане на предприемачите и желание да бъдат предприемачи в адаптирането на бизнеса им към текущия пазар, където голяма част от потребителите се интересуват от подкрепа на екологично устойчиви предприятия.
  • SO3: Насърчаване на създаването на нови предприятия, фокусирани върху синята икономика (предимно туристически фирми) с бизнес модел, който интегрира конкурентоспособността / растежа на бизнеса и опазването на околната среда. Проектът цели да запълни празнината в уменията, свързани с предприемачите в морския сектор.

Целева Група
Обучители и консултанти, които подпомат предпиемачите и създаването на бизнес, както и предприемачи активни в морския туризъм. Непряка целева група на проекта са също публични органи и туристи.

 
 

Стартира
15-10-2018

Завършва
14-01-2022

Проект 2018-1-MT01-KA202-038500 Bluesprout
Финансиран от националната малтийска агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.bluesprout.eu

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект Bluesprout се състои от следните партьори:

Малтийско-италианска Търговска Камара (Малта) / Водещ партньор
Малтийската италианска търговска камара (MICC) е организация с нестопанска цел, чиято цел е да развива и увеличава бизнес възможностите между малтийските и италианските предприемачи. Неините дейности и услуги включват:

-да предостави обща информация относно Малта и нейната територия;
-да предостави информация относно откриването на търговско дружество в Малта;
-създаване на списъци на фирми за нови бизнес партньорства за италиански предприятия;
-организиране на събития за Италия и италиански продукти;
-организиране на ежемесечни информационни събития за насърчаване на бизнес дейностите между Малта и Италия;

За да постигне целта си, MICC разработва силни познания и опит в областта на комуникацията и маркетинга, чрез своя уебсайт или страниците на социалните медии.

Камарата има 150+ членове (много от тях в областта на туризма и хотилиерството) и над 10000 бизнес контакта.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Банково Сътрудничество за Европа (Белгия)
Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) е базирана в Брюксел Европейска група за икономически интереси (EEIG), финансирана през 1992 г. от група европейски банки. CBE има 10 члена от 3 европейски страни, включително европейски банки и търговски камари, с широка мрежа от банки, МСП и икономически асоциации от цяла Европа.

CBE има за цел да насърчава икономическото развитие в Европа и да допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, като предоставя на своите членове и техните клиенти информация и подкрепа за правилното разбиране на политиките и стратегиите на ЕС. Крайната цел на CBE е да подкрепя своите членове и да им помага да получат достъп до финансиране от ЕС.

 

Португалско Общество за Иновации (Португалия)
Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) е частна консултантска компания, създадена през 1997 г., като активен център на национални и международни мрежи, свързани с секторите на МСП и иновациите. От създаването си SPI се превръща във водещ организатор на връзки между компаниите от частния сектор, научно-технологичните институции, националните и международни публични и частни организации. От самото начало SPI възприема мисията да управлява проекти, които насърчават регионалното, националното и международното развитие; стимулиране на предприемачеството, иновациите и управлението на знанията и създаване на стратегически партньорства и бизнес отношения. SPI има офиси в Порто (централен офис), Коимбра, Лисабон, Евора, Азорски острови, Китай, Испания, САЩ и постоянно представителство в Брюксел чрез партньорство с Европейската мрежа BIC. С интереси в световен мащаб SPI продължава да разширява международното си присъствие във все по-разнообразни райони.

Кошерът (Италия)
The Hive (FVB) или Кошерът е сертифициран бизнес инкубатор създаден през 2013г. в Анкона, делигиран да нсърчава раждането и развитието на иновативни стартиращи предприятия. Ето защо FVB – The Hive е създадена с цел предоставяне на нови бизнес начинания, помагайки им да започнат и да се развиват, като им предлагат административни, организационни услуги и помощ при изготвянето на бизнес плановете, свързващи стартиращи предприятия с рисков капитал.

FVB – The Hive разполага с интегриран набор от квалифицирани услуги, споделени между установените стартиращи предприятия, включително: авангардно обучение за разработване на нов клас предприемачи с управленски умения във времето; координирани действия за насърчаване и маркетинг, анализ и управление на интегрирани проекти; споделени бази данни, споразумения с кредитната система, възможности за използване на изследователски лаборатории и технологични платформи.

Малтийски Университет (Малта)
Малтийският университет произхожда от основаването на Колегиума Мелитенс от йезуитите през 1592 г. Колежът е издигнат до университетски статут от Великия магистър Маноел Пинто де Фонсека през 1769 г. Разположен в Мсида, той е най-висшето учебно заведение на държавата, която го финансира и е отворен за всички, които имат необходимата квалификация. През последните няколко години Университетът преразгледа своите структури, за да бъде в съответствие с Болонския процес. Съзнавайки своята публична роля, университетът се стреми да създава курсове, които са подходящи и своевременни в отговор на националните, регионалните и международните нужди. Висшите ръководни органи на университета са Съветът и Сенатът.

Последни Новини от Проекта

Проект Bluesprout вече с уебсайт
31 януари 2019

Уебсайтът на проект Bluesprout вече е на линия на адрес www.bluesprout.eu. По време на изпълнението на проекта там ще бъде публикувана онлайн карта на добрите практики отнасящи се до синьото предприемачество, както и онлайн материали за обучение. Прочети
#BlueEconomy #Бизнес #Entrepreneurs #Erasmus+