Fit4BusinessGrowth

Leading By Example

Проектът Fit4BusinessGrowth осъзнава необходимостта от това не само да се поддържат текущите нива на обучение и квалификация в страните от ЕС, но също и да се развият нови умения и способности, което е задължително за Европа за да запази конкурентоспособността си на пазара и да получи допълнителни възможности.

Използването и адаптирането на практики за висока производителност чрез здравословен начин на живот представлява възможност за въвличане на целевата група по проекта (малки и средни предприятия търсещи бързо развитие и растеж) в ново и приложимо, високо качествено, иновативен Професионално Образование и Обучение (ПОО).

Този проект ще стимулира европейски дебат относно здравословните програми и използването на практики за висока производителност като механизъм за подобряване на производителността на малките и средни предприятия. Като демонстрационен, проектът Fit for Business Growth ще бъде представен и за разширяване употребата на модела Fit for Business Growth в Европа. Проекта ще има въздействие директно върху уменията и производителността на участниците, което ще доведе до обучение на работното място. F4BG също ще допринесе за професионалното развитие на обучители и институции за ПОО, ангажирани в развитието и внедряването на проекти свързани с нуждите на пазара на труда.

Проектът предвижда разработка на три основни интелектуални продукта (IO):

  • IO1: Модел за бизнес растеж и Ръководство
  • IO2: Програма за професионално образование и обучение с отношение към бизнес растеж
  • IO3: Нова стратегия: Подходяща за бизнес растеж – (Препоръки и насоките по политиките за обучение)

По проекта са предвидени пет събития за мултиплициране, които да осигурят ефективното крайно разпространение на интелектуалните продукти от проекта и стратегия за използването им.

Всеки партньор ще бъде домакин на Национална конференция, включваща участници на регионално и национално ниво и представители от ключовите регионални и национални заинтересовани страни и целеви групи (например центрове за ПОО и МСП). Всяко събитие/ конференцията ще включва най-малко 60 участници.

По време на конференциите ще се разгледат редица ключови теми, включително:
(1) Използването на здравословни условия и работни практики за висока ефективност в малките и средни предприятия;
(2) Демонстрация на модела F4BG и успехите на МСП – участници в проекта и приложили този модел;
(3) Проучване пътищата за надграждане върху резултатите от проекта на национално и на европейско ниво като по този начин се допринася допълнително за подобряване на ефективността на европейските МСП.

Планиране на конференцията ще започне в края на 2016.

Като част от проекта F4BG са планирани дейности по разпространение и оценка. АИР Варна отговаря за дейностите по разпространение. Планът за разпространение по проект F4BG е публикуван тук.

Стартира
01-09-2015

Завършва
31-08-2017

Проект 2015-1-UK01-KA202-013654 Fit for Business Growth
Финансиран от националната британска агенция по програма Еразъм+

Официален уебсайт
www.fit4businessgrowth.euПартньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект Fit4BusinessGrowth се състои от следните партьори:

Exponential Training & Assessment Limited (Lead Partner)
Фирма Exponential Training & Assessment е насочена към създаване на програми, които водят до професионални акредитации в гъвкава и достъпна среда. Визията на организацията е да създаде общност от високо ефективни мениджъри, ментори и консултанти, независимо от географските граници и часовите зони.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (BEST)
BEST е частен институт, които предоставя на своите клиенти повече от 20 години ефективна подкрепа по въпроси отнасящи се до подобряване на персонала, със специален акцент върху образованието и непрекъснатото обучение, както и върху тренинги и менторство. В допълнение BEST предоставя подкрепа в областта на услуги, свързани с подбор и набиране на персонал. Подходът на организацията се основава на предлагане на персонални, високо квалифицирани решения, които да носят най-висока полза за клиентите.

Varna Economic Development Agency
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Universite de Bordeaux
Университета в Бордо, Франция е доставчик на широк спектър от висококвалифицирани академични програми – от обучение за студенти в бакалавърска степен до изследователски проекти. Ценностите на университета са базирани на отворена и хуманистична философия, защита на принципите за свободата, креативноста и отговорноста в областта на образованието и научните изследвания.

Smart Growth for Business Consulting
Smart Growth for Business Consulting е частна компания с фокус върху разработването и изпълнението на множество документи, както за публичния, така и за частния сектор (европейски проекти, стратегии за публичния сектор, бизнес стратегии, стратегии за защита на интелектуалната собственост, маркетингови и комуникационни планове, инвестиционни и предпроектни проучвания), както и дизайн и изпълнение на обучителни програми за формално и неформално образование. Фирмата е член на хърватската Национална асоциация на бизнес консултантите и на Европейската банка за реконструкция и развитие – консултантска база-данни за Хърватия в подкрепа на малкия бизнес.

Последни Новини от Проекта

Активен Бизнес (Безплатен Семинар)
20 юни 2017

Областният информационен център – Варна съвместно с Агенция за икономическо развитие (АИР) – Варна, Ви канят да участвате в семинар „Активен бизнес“, който ще се проведе в периода 29 – 30 юни 2017 г. в Интерхотел „Черно море“ на адрес бул. „Сливница“ 33, Варна. По време на събитието АИР Варна ще ... Прочети
#Бизнес #Entrepreneurs #F4BG
Подбор на МСП за участие в проект F4BG
05 декември 2016

Агенцията за икономическо развитие  Варна  организира в края на м. ноември 2016г. две  обучителни сесии   за ментори  в рамките на проект Fit4BuzinessGrowth (F4BG), финансиран по  Програма Еразъм+  с  водеща организация  Exponential Training & Assessment от Великобритания. Целта на обучението бе ... Прочети
#Бизнес #F4BG #SMS #WellnessInBusiness
Предстоящо обучение за F4BG Ментори
15 ноември 2016

Онлайн обучение за F4BG  ментори ще се проведе на 18-ти ноември 2016 (петък) между 13:00-15:00 местно български време, и  на място в офиса на АИР Варна в гр. Варна, ул.”Отец Паисий” №11, ет. 5 на 19-ти ноември 2016 (събота) между 13:00 -16:00 часа. Обучението е част от дейностите по ... Прочети
#Бизнес #F4BG #Trainers #WellnessInBusiness