Пълен списък с проекти на АИР-Варна в периода 1997-2022

Агенцията за Икономическо Развитие e участвала в много различни проекти на различна тематика свързани с различни проблеми. Следва пълен списък на всички текущи и завършени проекти.

Текущи Проекти

Проект 2018-1-MT01-KA202-038500 Bluesprout, финансиран от Национална Агенция Еразъм+ Малта.
 

Неимоверното нарастване на възможностите за разтеж в синия сектор изисква адекватна и образована работна сила, която ще има способността и знанието да използва и прилага най-новите технологии, инструменти и оборудване, запълвайки редица пропуски, които често се наблюдават. Здравословната околна среда и висококачествените услуги ще направят крайбрежните зони по-привлекателни за морски туризъм и спорт. Затова трябва да се представят конкретни стратегии, основаващи се на иновативни и привлекателни политики и продукти, за да се обхване потенциалът на морските туристи в нисък сезон.

Продължителност на проекта: 15.10.2018 – 14.01.2021.

Повече информация за проекта


C-MAP Logo

Проект 2019-1-IE01-KA202-051400 – Coaching Maps, финансиран от Национална Агенция Еразъм+ Ирландия.
 

Проектът има за цел да разработи нова, базирана на работата методология за ментори, Програма и курс за професионално обучение и тренинг, C-MAP набор от инструменти и Наръчник за ментори по време на работа, в помощ на обучители и инструктори, които да подпомогнат ръководители на екипи и мениджъри от Ирландия, Великобритания, Нидерландия, Италия, Португалия и България да реализират ефективно менторство по време на работа за подкрепа и подобряване на производителността на екипите и индивидуалните служители.

Продължителност на проекта: 31.12.2019 – 30.12.2021.

Повече информация за проекта


Проект 020-1-EL01-KA202-079057 – Municipality Urban Cleaners (MUC), финансиран от Национална Агенция Еразъм+ Гърция.
 

Този проект има за цел да подобри здравето и безопасността на работещите в общинското и градското почистване (Municipal Urban Cleaners – MUC). Основната целева група на проекта MUC за обучение за здраве включва работещите в сферата на почистването и техните представители, органите за контрол и работодателите. В допълнение проектът ще се стреми да достигне до свързаните с проблемите на чистотата изследователи, учени и политици.

Продължителност на проекта: 36 месеца

Повече информация за проекта


Проект 2020-1 -LU01-KA204-063239 – FinAncial EducatIon foR Legal economY (FAIRLY), финансиран от националната люксембургска агенция по програма Еразъм+.
 

Основната идея на проекта е обучение на хора на основните финансови концепции, така че да могат да избегнат финансови измами свързани с тяхното ежедневие и професионален живот.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Повече информация за проекта

Реализирани Проекти

Проект 947837-H2020-INNOSUP-2018-2020 – TRADINN, финансиран от програма Хоризонт 2020.
 

TRADEINN е проект, посветен на традиционните компании от селското стопанство, горското стопанство, строителството, кулинарията, настаняването и образованието, които са изправени пред проблеми при въвеждането на иновативни решения в своя бизнес, чието основно предимство ще бъде новото качество на иновационната подкрепа.

Продължителност на проекта: 9месеца

Повече информация за проекта


Проект BSB 136 TeaWay – Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море, финансиран от Съвместната Оперативна Програма “Черноморски басейн 2014-2020” с водещ парньор Асоциация Технопол Галати в Румъния.

Проектът има за цел да развива и модернизира пчеларските предприятия, както и да насърчава и развива търговията и партньорството в Черноморския басейн.

Продължителност на проекта: 27.03.2019 – 26.03.2021.

Повече информация за проекта


Проект 2018-1-PT01-KA202-047311 Your Business Success, финансиран от Национална Агенция Еразъм+ Португалия.
 

Проектът Your Business Success (YBS) има за цел да разработи иновативен подход насочен към амбициозни предприемачи и собственици / управители на микро и малки предприятия за изготвяне на практически бизнес планове насочени към производителност и ипълнение на поставените задачи. Това ще бъде постигнато чрез разработването на нов инструмент за дигитално бизнес планиране и методология, подкрепяни от обучителен курс и учебни ресурси.

Продължителност на проекта: 01.11.2018 – 31.10.2020.

Повече информация за проекта


Проект 2018-2-RO01-KA205-049892 mAPP My Europe, финансиран от Национална Агенция Еразъм+ Румъния
 

Целта на проекта е да се разработят интересни инструменти за младите хора с цел улесняване и насърчаване на съвременен достъп до образование в областта на културното наследство, стимулиране на техния интерес, с фокус върху развитието на резултатите от проекта: обучения за младежки работници, приложение за смартфони за младежки туризъм, което ще предлага различни атрактивни маршрути за младите хора, уебсайт, който ще предостави подробности за проекта, онлайн неформална образователна книга за културно наследство за обучители и учители, които се интересуват от дейности в областта на културното наследство и месечни дейности за публиката, и социални неформални младежки събития наречени Coolt Events.

Продължителност на проекта: 01.09.2018 – 31.08.2020.

Повече информация за проекта


Проект BSB 541 TeaWay – Популяризиране на чая като двигател на растежа в региона на Черноморския Басейн, финансиран от Съвместната Оперативна Програма “Черноморски басейн 2014-2020” с водещ парньор Търговско-Промишлена Палата в Ксанти, Гърция.

Чаят е една от най-древните напитки в света и втората най-консумирана след водата. Преди краят на 19ти век производството на чай е било концентрирано предимно в Азия. Все пак глобалното покачване на търсенето на чай кара други страни да почнат да отглеждат и предлагат техни собствени видове чай за да запълнят тази нужда. Към момента около 40 страни в световен мащаб произвеждат чай.

Продължителност на проекта: 17.08.2018 – 06.08.2020.

Повече информация за проекта


Проект BSB 294 AgroNet – Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа, финансиран от Съвместната Оперативна Програма “Черноморски басейн 2014-2020” с водещ парньор Грузински Институт по Обществени Въпроси.

Проектът AgroNet има за цел да инициира трансгранично сътрудничество, целящо да увеличи възможностите за търговия и модернизация в селскостопанския и свързаните с него секторипосредством овладяване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа. Развитието на този иновативен онлайн пазар като ефективна и оперативна платформа ще бъде от пряка полза за различните участници в публичния и частния сектор, свързани със селското стопанство и търговията. Изпълнението на проекта ще бъде пилотно проведено на регионално ниво в три държави от Черноморския басейн (Грузия, България и Румъния), с перспектива в бъдеще за прехвърляне и разширяване на възможностите в съседните държави.

Продължителност на проекта: 19.06.2018 – 18.06.2020.

Повече информация за проекта


Проект DTP1-1-311-2.2 NETWORLD – Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата Световна Война в страните от региона на река Дунав, финансиран от транснационална програма Дунав.

Четиринадесет партньори от девет допустими страни по Програмата за трансгранично сътрудничество (ПТС) „Дунав“ обединиха усилията си по проект с акроним NETWORLD за управление на устойчивото използване на културното наследство от Първата Световна Война (ПСВ) чрез комбинирането му с качествен културен туризъм. В проекта участват и десет асоциирани партньори (АП). По време на подготовката на проекта бяха идентифицират нуждите. За да се постигне съвместна оценка на наследство от ПСВ е необходимо да се подобрят националните усилия и резултатите на нивото на ПТС „Дунав“ с план за управление на наследството, с база данни, стратегия, проект, резултати, капитализация, образователни събития и конференции. Наличността на информация ще позволи да се обвърже развитието на културните туристически маршрути с местата от бойното поле и мемориалната памет.

Продължителност на проекта: 01.01.2017- 30.06.2019.

Повече информация за проекта


Проект 2016-1-UK01-KA202-024353 Team Mate 360, финансиран от Национална Агенция Еразъм+ Великобритания
 

Проектът TeamMate 360 ще проучи текущото състояние за работата от разстояние на екип и свързаните с тях практики, умения и възможности за съвременните мениджъри от редица предприятия, включително: публичния и частния сектор, големи и малки предприятия; и социални предприятия.

Проектът TeamMate 360 ще разработи иновативен, он-лайн инструмент за оценка за сравняване на поведения и практики на мениджърите и предприятия в цяла Европа. Партньори по проекта също ще подготвят програма за нов курс за ПОО и програма за обучение на обучители за подготовка на над 150 мениджъри с необходимите знания и компетенции за управление на екипи, разботещи от разстояние. По проект TeamMate 360 партньорите ще публикуват серия от национални доклади за бенчмарк, включващи сравнителен анализ от практиката на екипи за работа от разстояние на предприятия и мениджъри от шест европейски страни.

Продължителност на проекта: 01.09.2016 – 28.02.2019.

Повече информация за проекта


Проект 2015-1-UK01-KA202-013654 Fit for Business Growth финансиран от програма Еразъм+ с водещ партньор Exponential Training & Assessment Limited от Великобритания и подкрепящи партньори Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personal Training GMBH от Австрия, Universite de Bordeaux във Франция, Smart Growth for Business Consulting от Хърватска.

Проектът Fit4BusinessGrowth осъзнава необходимостта от това не само да се поддържат текущите нива на обучение и квалификация в страните от ЕС, но също и да се развият нови умения и способности, което е задължително за Европа за да запази конкурентоспособността си на пазара и да получи допълнителни възможности.

Продължителност на проекта: 01-09-2015 – 31-08-2017.

Повече информация за проекта


Project 2016-3-UK01-KA105-035043 “Business Basics – An Applied Approach to Business”, approved for funding by the U.K. National Agency of  Erasmus + KA1 Program. The  Lead Partner is  One Terrene International (U.K.) , in short OTI, which is part of an international network of organizations involved in adult education and youth work in a variety of fields in Europe.

Training duration: 12/08/2017 – 20/08/2017.


Project 2016-3-UK01-KA105-035046 “Entrepreneur’s Manual”, approved for funding by the U.K. National Agency of  Erasmus + KA1 Program. The  Lead Partner is  One Terrene International (U.K.) , in short OTI, which is part of an international network of organizations involved in adult education and youth work in a variety of fields in Europe.

Training duration: 04/12/2017 – 12/12/2017


Project 538864-LLP-1-2013-1-UK-ERAMSUS-EQR “SMEs Leaders and sustainability: Deliberative Engagement”, supported by the EU Long – life Learning, Erasmus Program with a lead partner Leeds Metropolitan University in Leeds, UK and partners from UK, Switzerland, Sweden, Belgium, Italy, Croatia.

Project duration: 1 October, 2013 – 31 March, 2016.

Повече информация за проекта


Project “Young Blue Entrepreneurs Across the World” (YBE) with a lead organization – Cabildo Insular de Gran Canaria – Consejería de Juventud e Igualdad (Youth and Equality Department), funded under the Grant Agreement from August 6th, 2013 for an Action with Multiple Beneficiaries; Agreement Number 2013–3852/011–011 YT7 CAAP7.

Project duration: 1 Oct.2013 – 16 February, 2015).

Повече информация за проекта


Project 2.1.2.73301.285 PIRT – “Promoting Innovative Rural Tourism in the Black Sea Basin region”(PIRT) with a lead partner HEIFER Project International from Yerevan, Armenia. Under the project there was planned creation of a new innovative tourist packets in the area of the Black sea basin. There are 4 groups of activities, incl. but not limited to training of local service providers (LSP) active in rural tourism, exchanges & study tours for LSP and travel agencies, work with educational authorities and government bodies to incorporate the new product in tourism training curricula and policy measures, and other activities, carried out by the four partnering organizations VEDA from Varna, Bulgaria, HEIFER Project International from Tbilisi , Georgia, Gumushane Educational Authorities from Gumushane, Turkey and HEIFER Project International from Yerevan, Armenia. Project duration: 5 November, 2013 – 4 May, 2015.

Повече информация за проекта


Project 2.3.1.73322.291 YARCC – “Youth Action for regional Coherence and Cooperation” (June, 2013-May, 2014). Lead partner: HEIFER Project International-Armenia. Funding sources: Joint Operational Program “Black Sea Basin”, Ministry of Regional Development and VEDA.

Повече информация за проекта


Project SEE/D/0320/4.1/X BUILD SEE – “Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions” (Jan.2013-Dec.,2014).  Lead partner: Alma Mater Foundation-Bologna,Italy. Seventeen  ERDF/IPA/Associated  partners come from Italy, Greece, Slovenia, Romania, Hungary, Bulgaria, Austria,Croatia, Albania, etc.

Funding sources: SEE Transnational cooperation program and MRDPW.

Повече информация за проекта


Project SEE/D/0223 /1.2/X APP4INNO  – “Development and promotion of new approaches and tools to enhance competitiveness and innovation in the primary sector in Southeast Europe”  (Oct., 2012 – Sept., 2014) It is funded by the European Regional Development Fund through the Transnational Cross-border Cooperation Program  in South East Europe. Project duration is 24 months. Lead partner:  Regional Agency for agricultural, forestry and food industry in the Veneto region of Italy. Fifteen partners  come from Italy, Greece, Romania, Hungary, Serbia, Albania, Croatia and Ukraine.

Повече информация за проекта


Project SEEA/333/4.2/X SEPA – “Sustainable and Equipped Productive  Areas” (March, 2009 – May, 2012) is realized under the South East  Europe Transnational  Cooperation  Program by eight municipalities and non-governmental organizations from Italy, Greece, Hungary, Slovenia, Romania, Bulgaria and Serbia. Left on the picture-the participants in the kick off meeting, held on  9-10 July, 2009 at  Baia Mare Municipality in Romania. Lead Partner: Informe –  Gorizia, Italia.

Повече информация за проекта


Project SEE/A/399/1.3/X AsviLoc plus – “Agencies Supporting Value of Innovation systems in regional and LOCal economies”   ( March, 2009- June, 2012) under the SEE-Trans-national  Cooperation  Program seeks to establish qualified and fitting frameworks to motivate SMEs for innovation and to bring them closer to the results of R&D activities, through the establishment of a innovation key actors networking, the promotion of innovation governance and the definition of a governance model for the creation and management of innovation processes both at regional and international level. VEDA is  part of the a consortium of 14 organizations from  South-East European countries. Lead Partner:  Sviluppo Marche SpA – Ancona,  Italia

Повече информация за проекта

Други Проекти

Юни –  Октомври, 2013г.Проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превенция на социалното им изключване чрез механизмите на неформалното образование”, финансиран от Община Варна съгласно Договор Д13000812ВН/28.06.2013г. Целта на проекта е да подготвят възрастни хора с физически увреждания за бъдещата им реализация. Чрез техниките на неформалното обучение ще се повишат уменията на целевата група в областта на социалното предприемачество и успешната работа по оперативни програми и усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския Съюз (ЕС). Повече информация относно дейностите по проекта и графика на датите с обученията е публикувана в секция “Новини”.


Януари, 2014г. – май, 2014г.Проект BG051RO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”,  финансиран по  ОП “Развитие на човешките ресурси” – Договор R221/17.12.2013 между Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”  и АИР Варна  за организиране на  студентски практики.


Декември 2012г. – май, 2013г.Проект  BG051RO001-1.1.06  “Създаване на заетост на  завършили младежи чрез осигуряване възможност за стаж”,  финансиран по  ОП “Развитие на човешките ресурси” – Договор ESF-1106-03-02-0176 между националната Агенция по заетостта / Дирекция “Бюро по труда” гр.Варна от една страна и АИР Варна – от друга страна, за заетост и обучение на завършили студенти в областта на  управление на проекти, финансирани с европейски средства.


Септември, 2011г. – Май, 2012г.Проект„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС” се осъществява с финансиране от програмата на Европейския съюз „Младежта в действие”. Той е част от дейността „Проекти за демократично гражданство”, която има за цел да насърчи активното участие на младите хора в живота на общността на местно, регионално, национално и международно ниво.

Основни цели на проекта:
• младите хора да придобият познания за процеса на вземане на решения на местно и европейско ниво при създаването на публични политики, и за ролята на гражданското общество и младите хора в този процес и по този начин да засилят своя интерес към обществения и политически живот;
• младите хора да придобият знания и умения за справяне с трудностите при преминаване от образование към работа и възможностите за придобиване на трудови умения и навици чрез доброволен труд.

Водеща организация е Институтът за пазарна икономика в гр.София (www.ime.bg) с партньори: Агенция за икономическо развитие Варна, Институт  за либерални изследвания, Букурещ и Сдружение “Младите хора променят Румъния”, Букурещ

Повече  информация за проекта можете да получите  от тук и от тук

Изследването “Младежката заетост в България – проблеми и перспективи”, изработено по проекта  на български език може да бъде изтеглено от тук


Март, 2009г. – Май, 2012 г.– Проект “Aгенции  подкрепящи  ползата от  иновативни системи в регионалните и местни   икономики” по  Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа е насочен към установяване на  квалифицирана и  подходяща рамка за мотивиране на МСП  за иновации и  по-близкото им приближаване до резултатите от дейностите по изследвания и развитие  чрез създаване  на мрежа от иновативни ключови участници, промоция на иновативното управление и дефиниране на управленски модел за създаване и управление на  иновативните процеси   едновременно на регионално и на международно ниво.


Декември, 2006 г – Ноември, 2007 г.  Проект  “Укрепване на  гражданското общество  чрез  инициативи за изграж дане на капацитет в сферата на социалното  законода-телство на Европейския съюз  и усвояване на средства от европейските структурни фондове”,  финансиран по програма ФАР  на ЕС. По проекта бяха    организирани  2 бр. обучения за  60 обучители  от неправителствени организации на  хора с увреждания  в Националния център за рехабилитация “Свети Георги” в  г. Поморие през 2007 г. Проведе-ни бяха и 5 бр. обучения за 150 представители на  неправителствени организации, на местните власти, държавни агенции, образователни учреждения и други заинтересовани институции от гр.Варна в периода м.април – м.септември, 2007г. Бе  създаден оn-line  Ресурсен център с материали отобучението винтернет страницата на АИР, публикации – компакт диск, брошура запроекта, презентации на PowerPointи др.


Mарт – Aвгуст, 2007 г.Проект “Повишаване на предприемаческия дух и бизнес  лидерството сред младите жени от регион Варна”, с подкрепата на Български фонд за жените от гр. София. По проекта бе проведено проучване за нагласата на млади жени от Варненски регион за стартиране на собствен бизнес. Бе   организирана среща на жени предприемачи и местни лидери, прес – конференция за запознаване на местната общност  резултатитеот проучването и възможностите за създаване на мрежа за партньорство и съвместна работа.


Септември, 2006 г.–Юни,2007 г. – Проект “Методи за насърчаване на жените от Балканите и повишаване на ролята им като активни граждани на ЕС”, с  водеща организация DIKEAAD от гр. Солун, Гърция. По проекта представители на Агенцията за икономическо развитие Варна се включиха в срещи за обмен на информация и в международна конференция, състояла се в гр.Солун от 8 до 10 юни, 2007 г.


Юни – Ноември, 2007 г.Проект „Изграждане на капациет в малките и средни предприятия за разработка на проекти за финансиране по линията на структурните фондове на ЕС”. Иницииран отАИР-Варна, проектът включи организиране на 3 бр. обучения за общо 65 фирми от гр.Варна за   придобиване на умения за разработка и управление на проекти.


Май, 2007 г.Проект “Процедурата за издаване на строителни разрешения: подобрена и в интернет” на Института за пазарна икономика в гр.София. АИР-Варна участва като подизпълнител и реализира проучване сред 14   големи строителни фирми и архитектурни бюра от гр.Варна.


Юни, 2007 г.Проект “Работа в международни екипи”, включващ международно обучение за млади лидери в Общината Сант Иларио, област Калабрия – Италия. Двама младежи – доброволци към агенциятасе включиха в проекта и взеха участие в обучението в Италия.


Юни – Октомври, 2007 г.Проект “Job-net” с водеща организация “ Euro-net” от област Потенца, Italy. Един девойка – доброволец към АИР-Варна участва в срещата на партньо- рите, състояла се от 28 август до 4 септември, 2007 г. в Италия.


Януари 2006 г. – Декември, 2007 г. – Проект “Рехабилитация на осветлението в Морската градина и повишаване на туристическата й атрактивност”,   финансиран по Бюджетна линия BGBG2003/004-937.11.03 на Пилотната интегрална схема за инвестици и и развитие в Североизточен планов регион на Програма ФАР на ЕС. Основните дейности по проекта включваха изграждане на ново енергоспестяващо осветление в Морската градина в частта от басеина при южния плаж до продължението на бул.”Цар Освободител” в градината, ремонт на сграда – определена за Музей на морското стопанство към Военоморския музей и др.


Март – Октомври, 2006 г.Проект “Засилване на партньорството при планиране и усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС” – съвместен проект на Програмата за развитие на Обединените нации (UNDP), Британското посолство в гр.София и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – София. АИР-Варна бе подизпълнител и предостави обучения иконсултациипо публично-частно партньорство и оперативните програми за представители на местните власти, НПО и държавни структури в осем общини от Варненски регион.


Март, 2003 – Юни, 2006 г.Проект “Социални предприятия” на програма Каунтърпарт- България към ААМР (USAID). По проекта АИР – Варна предостави консултации  на  пет неправителствени организации в г.Варна  за създаване на   социални предприятия.


Януари- Септември, 2006г.Проект “Неформалното образование – начин за насърчаване на заетостта на младите хора” с подкрепата на Програмата на ЕС за младежта. Лидер – DIKEAD в Солун, Гърция. АИР Варна бе партньорска организация заедно с младежки организации от Италия, Турция, Румъния, Кипър, Франция, Великобритания и други държави от ЕС. В рамките на проекта бе организирано през м.юли, 2006 г. обучение, културен обмен и работа в мрежа.


Май – Септември, 2004 г.Проект “Нашият успешен бизнес” с подкрепата на Програма ФАР «Социална Интеграция”. АИР-Варна в качеството си на партньор на фондация “Съпричастие” от гр.Варна разработи ръководство за стартиране и работа на малка фирма, предостави обучение на две групи хора с увреждания – общо 60 човека в гр. Поморие и индивидуални консултации по бизнес планиране, договаряне, регистрационни режими за стартиране на фирма, изисквания при започване на стопанска дейност, кредитни линии за малък бизнес, счетоводство, данъчно облагане и годишно приключване на фирма.


October, 2004 – The City of Varna was awarded the first prize as the Best European City of the Future 2004-2005 in the Category « South-East Europe» during the Annual Competition of FDI Magazine, jointly with the Financial Times. VEDA prepared and introduced the application of Varna voluntary as part of its strategy to promote the city in front of foreign investors. Left on the picture: Copy of the Award Certificate to the City of Varna.
 
Октомври, 2003 – Септември, 2004 г.Проект “Варненски инициативи за прилагане правото на ЕС в сектора на МСП”,  Програма ФАР 2002, Малки проекти на Европейката Комисия.  Основната идея на проекта бе сътрудничество, партньорство и обмен на добри практики между пет страни – членове на ЕС и страни-кандидатки. Проектът приключи с организиране на международна конференция, в която взеха участие лидери от Полша, Словакия, Румъния, Унгария и България. На снимката –Г-н Пал Чаки – Заместник Министър Председател на Словакия отправя официално приветствие към гости и участници в конференцията.
 
Октомври , 2004 г.Град Варна спечели ПЪРВОМЯСТО в категорията “ГРАДОВЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” на конкурса “Европейски град на бъдещето 2004-2005 г.” организиран от престижното английско списание за чуждестранни инвестиции fDi съвместно с Financial Times. АИР – Варна подготви на доброволни начала и представи кандидатурата на града в конкурса.


Май – Декември, 2003 г.Проект “Жените лидерки в бизнеса – новата българска алтернатива”, сподкрепата на  Канадски Фонд за местноразвитие (CIDA). Проектът бе насочен към организиране на три срещи за запознаване и обмен на информация между жени-предприемаи, регионална конференция и издаване на каталог на жени, ръководещи успешно развиващи се фирми в града и региона.


Март, 2003 – Юни, 2006 г.Проект “Социални предприятия” на програма Каунтърпарт- България към ААМР (USAID). По проекта АИР – Варна предостави консултации  на  пет неправителствени организации в г.Варна  за създаване на   социални предприятия.


Януари – Юни, 2002г.Проект “Канадски-български обмен за икономическо развитие”, PTP (ACCC). През м.април – май, 2002 четирима представители на АИР Варна участваха в 16-та Годишна конференция за бизнес инкубиране в гр.Торонто, Канада като презентатори, в организираната изложба на плакати, в срещи за обмяна на опит и добри практики с представители на канадския бизнес, неправителствени организации и университети, които работят в областта на икономическото развитие в градовте Торонто и Отава.


Януари – Декември, 2002г.Проект “Българска канадски проект за насърчаване на износа” (CIDA). През 2002 г. като член на Българската асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) АИР Варна участва в двата етапа на проекта , а именно обучение за обучители и организиране на регионални семинари по международен маркетинг за експортно ориентирани фирми от хранително-вкусовата промишленост във Варна, Добрич и Шумен област.


2002 г. – 2003 г.Проект „Оперативен подход за вземане решенияна фирмено, местно и регионално ниво” с подкрепата напрограма ФАР-Аксес.  АИР Варна бе партньор на Института запазарна икономика – София в провеждането на проучване за изграждане на механизъмза събиране и обработка на информация за нуждите на  стратегическото планиране от бизнеса във  Варненски регион.


Януари, 2001 г. – Май, 2002 г.Проект „Изграждане на капацитет за подпомагане растежа на МСП”  по програма ФАР.  АИР Варна бе бенефициент по проекта заедно с останалите агенции за регионалноразвитие в страната – членове на БАРДА. По проекта бяха реализирани дейности за изграждане на капацитет на агенцията за предоставяне услуги за МСП, вкл. за улесняване достъпа им до финансиране,  бяха организирани множество  специализирани обучения по бизнес планиране, маркетинг, въвеждане системи за управление на качеството и др. за стартиращи и малки фирми, бе разпространявана регуларно  информация за търговски изложения, бизнес форуми  и инвестиционни намерения, бяха издавани  и разпространявани   бюлетини,  брошури, и др. съдържащи информация от интерес за бизнеса.


1998 – 1999г.Проект “Изграждане на партньорство в подкрепа на МСП във Варненски регион – дългосрочно подобряване на средата за местния бизнес”, Програма  ФАР BG 9704.02.02.  Целта напроекта бе : 1) да се подпомогне устойчивото  развитие между различните сектори, местни администрации, неправителствени организации, бизнеса, унивеситетите и дугите организации в региона; 2) да се тества готовността на местните лица, вземащи решения, за участие в иновативни проекти , фокусирани върху стабилизацията на бизнес средата; 3) да се насърчава бизнес културата и нарастване на възможностите за заетост; 4) да се окаже подкрепа за бизнес развитие.