YARCC

Младежки Дейности за Регионална Кохерентност и Сътрудничество

Проект финансиран от ЕС

Обща цел на проекта: Да допринесе за регионалното партньорство и сътрудничество за постигане на съвместна културна среда, в която общите ценности и богатството на европейското културно многообразие се споделят и ценят.

Специфична цел Да засили връзките между младежите в региона за по-добър обмен на културни ценности от различните региони в басейна на Черно море и за повишаване знанията на младите хора за основните ценности на ЕС.

Бенефициенти: До 40 младежки центрове / клубове в целевите страни от региона, а директно, проектът обхваща повече от 2300 младежи от градските и селските райони на страните – партньори по проекта.

Крайните бенефициенти на съвместния проект са млади хора на възраст между 18 – 28 година в целевите страни / региони, които получават обучение от организациите-партньори и имат възможност да изградят творчески отношения с младите хора в целия регион на Черноморския басейн. Очаквания брой крайни бенефициенти по проекта е до 8000 млади хора.

 
YARCC Bulgaria
 

Стартира
01-16-2013

Завършва
01-05-2014

Проект 2.3.1.73322.291 YARCC
Финансиран от програма Черноморски Басейн

Официален уебсайт
www.yarcc.org


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект YARCC се състои от следните партьори:

Heifer Project International – Armenian Branch Office
Heifer Project – Клон Армения дава надежда и вдъхновение на хората от създаването си през 1999г. Оттогава организацията е реализирала 58 проекта, подмагайки повече от 8,000 селски семейства да подобрят условията си на живот чрез развитие на селските общности, намирането на решения на икономически и екологични проблеми, духовно възраждане, както и засилване на перспективите за мир в региона.

Varna Economic Development Agency
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

IDP Women Asociation “Consent”
Първоначално асоциацията на жените “Съгласие” бе създадена като група през 1994 г. Организацията бе регистрирана в Министерството на правосъдието през м.април, 1996 г. Сдружението има председател и управителен съвет, който взема решения по стратегическите въпроси. Асоциацията също така има консултативен съвет; консултативният съвет се състои от жени, ръководещи групите, които са членове на сдружението.

Национална Дирекция по Образованието на Провинция Гюмюшане
Държавна образователна институция, разположена в Провинция Гюмюшане, Трабзон, Турция.

Други проекти по Програма Черно Море