PIRT

Промоция на Иновативен Селски Туризъм в Региона на Черноморския Басейн

Проектът PIRT (Насърчаване на иновативен селски туризъм) бе насочен към подкрепа на регионалното сътрудничество и на трансграничните партньорства за икономическо и социално развитие в четири страни от Черноморския басейн (Армения, България, Турция и Грузия) на базата на комбиниране на ресурсите чрез създаване на туристически мрежи в селските райони, за да се насърчат съвместни инициативи за развитие на туризма и традиционни продукти.

Проектът реализира по-силни регионални партньорства и сътрудничество чрез интегрирано използване на материалните и човешките ресурси и обмен на най-добри практики, насочени към повишаване на стандартите на туристическия продукт и предоставянето на туристически услуги. Всичко това допринася за икономическото и социалното развитие в региона на Черноморския басейн.

Проектът PIRT изгражда ефективни и възпроизводими мрежи от компетентни местни доставчици на услуги в областа на селския туризъм, както и опитни туристически агенции за съвместно развитие, маркетиране и продажби на нов уникален туристически продукт, което ще насърчи потоците от посетители към региона и ще допринесе за безпрецедентно сътрудничество между националните органи в региона и в рамките на страната, имащо за цел в крайна сметка устойчивост на трансграничните въздействия върху селския туризъм.

Проектът се състои от 3 компонента:

  • Създаване на мрежи от доставчици на услуги и предоставяне на знания и средства, за да могат да организират и да управляват хотелиерски бизнес в селските райони,
  • Разработване на нов, много иновативен туристически продукт (Обособен трансграничен посетителски пакет) и неговото предлагане на пазара, насочено към съответните туристически оператори за него на пазара,
  • Улесняване на контактите на междуправителствено равнище, като по този начин правят контактите между специфичните за всяка страна власти взаимно изгодни. Проектът започна през ноември 2013 г. и е с продължителност 18 месеца.
 
Работно посещение в гр.Варна
 

Стартира
05-11-2013

Завършва
04-05-2015

Проект 2.1.2.73301.285 PIRT, “Промоция на Иновативен Селски Торизъм в Черноморския Регион”.

Официален уебсайт
www.blackseatourism.org


Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект PIRT се състои от следните партьори:

Heifer Project International – Armenian and Georgian Branch Offices
Heifer Project дава надежда и вдъхновение на хората от създаването си през 1999 г. Оттогава организацията е реализирала 58 проекта, помагайки повече от 8,000 селски семейства да подобрят условията си на живот чрез развитие на селските общности, намирането на решения на икономически и екологични проблеми, духовно възраждане , както и засилване на перспективите за мир в региона.

Varna Economic Development Agency
АИР Варна е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Образователния Инспекторат на Провинция Гюмюшане в Турция
Държавна образователна институция, разположена в Провинция Гюмюшане, област Трабзон.

Други проекти по Програма Черно Море