Първата транснационална среща по проект mAPP My Europe се проведе между 26 и 29 Октомври в Констанца, Румъния. Срещата премина в дух на запознанство и издигане на първите впечатления от партньорите, обсъждане на въпроси, повдигнати от отделните организации, хармонизиране на разбирането и очакванията на проекта, създаване на график за предстоящите обучения, обсъждане на концепциите и идеите на интелектуалните резултати. След края на официалната част на дневния ред партньорите по проекта взеха участие в обиколка на града в Констанца, за да се запознаят с културните и исторически забележителности на града.

mAPP my Europe е сложен двугодишен проект, реализиран от 10 партньори от Румъния, България, Гърция и Испания с водещата партньорска асоциация Creative Human Development, Румъния. Агенция за икономическо развитие Варна е един от българските партньори заедно с Регионален исторически музей Добрич и Ънсиин Про ООД Варна.

Общата цел на проекта е да насърчи пригодността за заетост на младите хора и социалното приобщаване и сближаване чрез образователен подход, основан на участието и междукултурен подход към европейското културно наследство. Конкретните цели на този проект се отнасят до 1) Повишаване на осведомеността на младите хора относно значението на европейското културно наследство чрез ангажиране на младите хора с цел насърчаване на нейното дълготрайно опазване и 2) Промотиране на европейското културно наследство чрез цифровизация и иновации на младежкия туризъм чрез международно сътрудничество.