На 06.04.2017г. в гр.Варна се проведе  Регионален съвет за развитие в Североизточен  район, който включва представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, както и представители на организациите на рабододателите, работниците и служителите на национално равнище. За участие в заседанието с право на съвещателен глас при представяне и обсъждане на темите от дневния ред бяха поканени кметове на общините Варна, Аксаково,  Белослав и Девня, както и предсатвители на агенции и нестопански сдружения за икономическо развитие от четирите области на Североизточен район,  включително директора на Агенцията за икономическо развитие Варна – партньор по проект NETWORLD.

Заседанието бе открито и ръководено от  г-н Тодор Йотов – Областен управител на област с административен център Варна.  Секретарят на Съвета г-жа Петя Нестерова докладва обобщената информация за 2016г.  за броя на сключените договори за  финансиране, изпълнението и въздействието на оперативните програми 2014-2020, както и полученото финансиране по  програмите  за Европейско териториално сътрудничество. Г-жа Нестерова представи  пред участниците в съвета  информация  за Транснационалната Програма Дунав и броя  на бенефициентите  от Североизточен район по тази програма. Тя запозна присъстващите, че изпълнение на проектите по  програмата стартира  в началото на 2017г.  и допълнително ще бъде оценено въздействието й върху развитието на района. Бе отчетено, че изпълняваните проекти по програмите за периода 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ, допринасят за преодоляване  на вътрешнорегионалните и междурегионални различия и за цялостното балансирано и устойчиво развитие на района.

Повече информация за Транснационалната програма Дунав може да се намери в интернет тук , а за проект с акроним NETWORLD –  от страницата на проекта.