Управленските структури на Съвместната оперативна програма “Черноморски басейн 2014-2020” с подкрепата на проекта TESIM организираха обучение за бенефициенти от първата Покана за представяне на предложения по Съвместната оперативна програма “Черноморски басейн 2014-2020” в гр.Истанбул, Турция на 13 -14 септември 2018 г.

Целта на обучението бе да се повиши капацитета на бенефициентите и да се осигури преглед на Ръководството за изпълнение на проекти с акцент върху общите правила за изпълнение на проектите; правила за допустимост и одитна пътека; вътрешна и външна комуникация; финансово управление на проекти, нередности, измами и корупция; докладване; изменение на договора за безвъзмездна помощ, мониторинг на проектите, проверка на разходите и проверки на място.

Агенцията за икономическо развитие – Варна е бенефициент по проект BSB 294 “Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа” с акроним AgroNet и водещ бенефициент Грузински институт по обществени въпроси, и по проект BSB 541 “Популяризиране на чая като двигател на растежа за региона на Черноморския басейн” с акроним TEAWAY и водещ бенефициент Търговска и индустриална камара на Ксанти. Двата проекта са съфинансирани от Съвместната оперативна програма “Черноморски басейн 2014-2020”. В тази връзка четирима представители на VEDA взеха участие в събитието, като научиха много от опита на организаторите, споделиха информация и работиха в мрежа с другите партньори и бенефициенти по проекти – участници в обучението.